อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมี ดร.สุรัญจิต วรรณนวล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เนื่องในวันสถาปนา TOT (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด