อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมี ดร.สุรัญจิต วรรณนวล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา