ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้อนรับคณะผู้แทนจาก Perkins International ,USA
และคุณศิริพร ตันทโอภาส ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ที่ได้มาศึกษาดูงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Perkins International ,USA และคุณศิริพร ตันทโอภาส ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ที่ได้มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2562 JURASSIC ON TOUR ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ) สาขาแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก