การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ให้การอนุเคราะห์ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนด ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดทำรูปเล่ม แบบรายงานในภาพรวมของสถานศึกษา การสรุปงานและนำเสนอวิดีทัศน์การดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ และรับการตรวจประเมินในแต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้าน ในการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน