โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู หมอและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำ และความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของครู หมอและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากร ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทรุกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง โดยเดือนเมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสา ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน