ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทรุกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดำเนินการเดือนละ
1 ครั้ง โดยเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย ตำบลกองก๋อย. อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน