ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปาย ณ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน