ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสถานศึกษาในเรื่องนโยบาย การทำงาน ความเป็นอยู่และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้มีการสะท้อนผลการทำงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรึกษาหารือการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ให้เกิดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน จากนั้นมีพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน