สรุปผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลพัฒนาการของนักเรียน1/2562

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลพัฒนาการของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 และร่วมกันปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินโครงการ งบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน