ท่านธีระ จันทรรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มานิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากท่านธีระ จันทรรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน