ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562"

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562”  โดยมีนายสุวัฒน์ อัมมวรรธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน