ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ : ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ หัวหน้าบริหารงานวิชาการ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ : ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก