กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ สวนธรรมภูสมะ พุทธศาสนสถาน อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน