ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ หัวหน้าบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน