ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2562 โดยร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษา ณ อาคารกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน