อบรมตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.