กิจกรรมวันวิสาขบูชาและโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน