แจ้งยอดผ้าป่ามหากุศลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สืบเนื่องจากงานผ้าป่ามหากุศลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สรุปยอดเป็นจำนวนเงิน 429,638.25 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ในนามของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขออนุโมทนา สาธุกับ ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานผ้าป่ามหากุศล ในครั้งนี้ ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ ให้เจริญด้วย เทอญ