วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสงฆ์จำนวน 64 รูป และร่วมพิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบรางวัลและประกาศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูละพัฒนาวิชาชีพครู ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน