ทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการป้องกันและระงับ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา แก่คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กพิเศษ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 และบทบาทของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ วิทยากร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน / การฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลในสถานการณ์อัคคีภัย วิทยากรจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และการทบทวนผลและจัดทำแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน