ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาส

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ พร้อม คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ลาน้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน