กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบรางวัลแกนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี กิจกรรมไหว้ครูที่จัดขึ้นทุกๆปีนั้น ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้แก่ผู้เรียน