ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของเด็กๆ

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนการจัดการห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา