การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกตำแหน่ง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) โดยนางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้างาน 4 ฝ่าย เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน