กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม