พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกฯในมูลนิธิคุณพุ่ม2562

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำบุตรหลานเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เดินทางเข้ารับประทานทุน ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด