ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อแจ้งตาราง
การอบรม การประชุม ทบทวนภาระงาน การปฎิบัติงานของแต่ละบุคคล และการขยายผลการอบรมที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน