ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ด้วยมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 จานวน 143 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นฝ่ายประสานงานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ ให้กับคณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครองและนักเรียนพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน