ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานบวงสรวงสร้างพระพุทธสุริยะเมตตรัยและบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช และโรงทานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นำคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานบวงสรวงสร้างพระพุทธสุริยะเมตตรัยและบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช และโรงทานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุปางหมู