ประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ การเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และประชุมวางแผนการเขียนคู่มือการใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน