ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่จัดขึ้นทุกปี และเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวบ้านผู้ทำการเกษตรมาช้านาน ถือว่าเป็นประเพณีของชาวไทใหญ่จัดขึ้นและสืบทอดแก่ลูกหลานสืบมา โดยมีความเชื่อว่าหลังจากทำนาหรือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าว(พระแม่โพสพ) ที่ได้คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิต และเมื่อได้ข้าวมาก็จะนำไปถวายวัดเพื่อเป็นศิริมงคล และข้าวนั้นต้องเป็นข้าวใหม่ ในวัน “เหลินสาม” หรือเดือนสามซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชาวไทใหญ่จึงประเพณีถวายข้าวหย่ากู้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ณ วัดปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน