ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา และประชุมวางแผนการเขียนคู่มือการใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน