ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดเมืองสามหมอกสู่เมือง
อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
พิธีโบกธง Kick off สู่เมืองความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคง พร้อมคณะครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดเมืองสามหมอกสู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีโบกธง Kick off สู่เมืองความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน