ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน