ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)สู่มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)สู่มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน