กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และยังมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดป่าบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน