ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน