กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดหพระธาตุปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน