การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม

วันที่ 13 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม รหัสหลักสูตร 62081 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สุรัญจิต วรรณนวล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน