ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสถานศึกษาในเรื่องนโยบาย การทำงาน ความเป็นอยู่และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้มีการสะท้อนผลการทำงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรึกษาหารือการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้เกิดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน จากนั้นมีพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน