มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด 19