ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสบเมย
นักพัฒนาชุมชนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอสบเมยและติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำ และความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของครู หมอและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561