ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อทบทวนภาระงาน ขยายผลการอบรม และมอบเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ครูผู้มีจิตสาธารณะ และครูผู้มีความมุงมั่น ทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน