คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ข่าวงานกระจายสื่อ

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดสรรคูปองการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2561 >>อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง