แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดสรรคูปองการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2561 หากดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารกลับมายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561

 ดาวน์โหลดที่นี่»» PR-IEP.zip (652 downloads)