กิจกรรมวันมาฆบูชาและกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดปางหมู เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงา