วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดปางล้อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การเก็บขยะ กวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม