ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณอัญชลี ใจแปง เด็กหญิงภัทรภา มโนวรรณ และคุณรพีพรรณ อรัญภูมิ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีรายการอาหาร คือ ขนมเส้น ไส้กรอกทอด นม พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด