นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนเครือข่าย อำเภอเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดยนางสาวภคินี แดงปะละ หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ออกนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนเครือข่าย อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แนะและให้กำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อไป จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านรักไทย
2.โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
3.โรงเรียนบ้านห้วยขาน
4.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน
5.โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
6.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน