วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนเครือข่าย อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แนะและให้กำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อไป จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านป่าลาน
2.โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
3.โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
4.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
5.โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
6.โรงเรียนห้วยเสือเฒ่า
7.โรงเรียนไทยรัฐ 99
8.โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
9.โรงเรียนบ้านห้วยผา
10.โรงเรียนบ้านใหม่
11.โรงเรียนเขตพื้นที่อ.เมือง
และ12.โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู